Адыгэ литературэм къежьапIэ хуэхъуахэр 2

Мурадыр: Лъэпкъыр зыхэта кIыфIыгъэм, щIэныгъэншагъэм къыхэшыным зи гуащIэ хэзылъхьа усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я щIыхьыр ноби зэрыиным щыгъэгъуэзэн.

Япэ лъэбакъуэ зыча усакIуэхэм, тхакIуэхэм теухуа тест лэжьыгъэ

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска