Адыгэ литературэ 5

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

Тест лэжьыгъэ

Пьесэм хэт лIыхъужьхэм щхьэж езым яхуэфэщэж бзэ Шортэным зэраIурилъхьам фытепсэлъыхь, фызэплъар фи тегъэщIапIэу.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска