Адыгэ литературэ 5

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

Тест лэжьыгъэ

Пьесэм хэт лIыхъужьхэм щхьэж езым хуэфэщэж бзэ Шортэным зэраIурилъхьам фытепсэлъыхьыж, фызэплъар фи тегъэщIапIэу.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска