Адыгэ литературэ 8

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэм и радиопостановкэм федаIуэ.
УпщIэхэр :
Хэкур зыфIэкIуэдым, псори зэрыфIэкIуэдыр дауэ пьесэм къыщыгъэлъэгъуа?

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска