Адыгэ литературэ 1

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий и иужь махуэхэр щихьамрэ зэрихьамрэ тепсэлъыхьын, мы фильмым фепъа иужь. Дауэ къайхъулIа артистхэм я джэгукIэр?

https://www.youtube.com/watch?v=phbMGCNukeA

  ЩоджэнцIыкIу Алий и «Мадинэ» поэмэм и пэщIэдзэр зытетхыхь гъэм и зэманым хуэкIуэр мы cурэтым къыщыгъуэтын.

ЩоджэнцIыкIу Алий и  «Мадинэ» поэмэм къытращIыкIа фильмым феплъ

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска