Адыгэ литературэ 6

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

Щыгъуазэ зыхуэщIын
УпщIэхэр:
1.Гъуэщокъуэ Хъусин Хэку зауэшхуэ зэманым иIа зэфIэкIхэр, абы щыхьэт техъуэ дамыгъэхэр къебжэкIын.


2.Сыт хуэдэ зэман зытепсэлъыхьыр Гъуэщокъуэ Хъусин и «Адэмрэ къуэмрэ» повестыр?

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска