Бахъсэн узэщIакIуэхэр

Мурадыр : Я лъэпкъэгъухэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным xx лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм узэщIакIуэхэм зэрыпащам, апхуэдэ лэжьыгъэхэр ди щIыналъэми Тыркуми зэрыщекIуэкIам, абы мыхьэнэ иIахэм щыгъэгъуэзэн.

Цагъуэ Нурий и «Цыжьбанэ лIыхъужь» хъыбарым хэт псэущхьэхэм я гъащIэм сыт хэфщIыкIрэ? Дыкъэзыухъуреихь дунейм псэущхьэхэм щаIэ мыхьэнэмкIэ зэдэгуэшэн.

Псэущхьэхэм  я зэпэщIэувэныгъэм жьэрыIуатэу  тепсэлъыхьын.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска