Адыгэ литературэ 7

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и творчествэмкIэ тест лэжьыгъэхэр

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска