Адыгэ литературэ 4

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

Тест лэжьыгъэ

Теунэ Хьэчим и «Аслъэн» повестым къытращIыкIа радио нэтыным едаIуэн. Артистхэм я къеджэкIэмрэ фи къеджэкIэмрэ зэлъытын.
Сыт хуэдэ лъэхъэнэ зытепсэлъыхьыр тхыгъэр?
Сыт хуэдэ псэукIэ щыIа а зэманым ди хэкум?

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска