Адыгэ литературэм къежьапIэ хуэхъуахэр 1

Мурадыр : Лъэпкъыр зыхэта кIыфIыгъэм, щIэныгъэншагъэм къыхэшыным зи гуащIэ хэзылъхьа усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я щIыхьыр ноби зэрыиным щыгъэгъуэзэн.


Япэ лъэбакъуэ зыча усакIуэхэм, тхакIуэхэм теухуа тест лэжьыгъэ.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска