Лъэпкъ джэгуакIуэ — усакIуэхэр

Мурадыр : XIX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм – XX лIэщIыгъуэм псэуа адыгэ джэгуакIуэ – усакIуэхэм лъэпкъым къалэнышхуэ хуагъэзащIэу, абы сыт хуэдэ Iуэхугъуэ къыщыхъуми, пэджэжу, жылагъуэхэм къыщыхъу мыхъумыщIагъэхэм пэщIэту, я лъэпкъэгъухэр пэжыгъэм, цIыхугъэм, адыгагъэм хуагъасэу зэрыщытахэм папщIэ, нобэрей щIэблэм абыхэм щIыхь ин хуащIу къэгъэхъун.

Агънокъуэ Лашэ теухуа тест лэжьыгъэ

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска