Адыгэ литературэ 3

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

«Узэгугъур къогугъуж», «ФIы зыщIэ щIегъуэжыркъым», псалъэжьхэм я мыхьэнэмрэ «Бгырыс шухэр» романым щекIуэкI  Iуэхугъуэхэмрэ сыт хуэдэ зэпыщIэныгъэ яIэ? Романыр и тегъэщIапIэу тепсэлъыхьын.

Псалъэзэблэдз

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска